Blog Husyty

Blog jest poświęcony ujawnianiu nadużyć papiestwa w świetle Pisma Świętego. Zgorszy tych, którzy traktują katolicyzm jako prawdziwe chrześcijaństwo. Pomoże tym, których zgorszyły praktyki i nauki katolicyzmu.

Jezus jedynym pośrednikiem i orędownikiem do Ojca

Posted by husyta w dniu Czerwiec 19, 2009

Pismo Święte mówi bardzo jednoznacznie, że Jezus jest jedynym pośrednikiem i orędownikiem do Ojca, jak również ostatecznym pośrednikiem Boga Ojca do człowieka.

Jezus ostatecznym przesłaniem Boga do człowieka
Bóg objawiał się i przemawiał do człowieka różnymi sposobami i przez różnych proroków, ale w ostateczności przemówił przez swego Syna, Jezusa Chrystusa.
List do Hebrajczyków mówi:
1: (1) Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; (2) ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. (3) On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach
(List do Hebrajczyków 1:1-3, Biblia Warszawska)

Niestety Kościół Katolicki nie akceptuje tej nauki nauczając, że Bóg nadal przemawia do człowieka przez Marię.
Papież Pius XII w 1942 roku uznał orędzie fatimskie z 1917 roku za prawdziwe i nazwał żądania Najświętszej Panny “jedynym ratunkiem dla świata”. Tak więc dla katolicyzmu nie Jezus, ale Maria jest jedynym ratunkiem dla świata, ostatecznym objawieniem Boga dla człowieka, jak również osobą, przez którą ludzi mają przychodzić przed oblicze Boga, w czym mają też pomagać katoliccy święci, których Jan Paweł 2 ustanowił około 2000 (słownie: dwa tysiące).

Według Biblii Jezus jest jedynym pośrednikiem do Boga

Najpierw słowa samego Jezusa zapisane w Jana 14:6
Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Jezus mówił, że mamy modlić do Ojca Jego imieniu:
Jan 15:16 Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.

Maria, matka Jezusa, nakazała jego uczniom, aby czynili to, co im powie:
Jan 2:5 Rzekła matka jego do sług: Co wam powie, czyńcie!

Bóg Ojciec złożył świadectwo o Jezusie, że mamy słuchać tego, co On głosi
Mat 17: (5) Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie!

Proroctwo o Proroku, którego mamy słuchać
Świadectwa i nakazy Marii i Boga Ojca są wypełnieniem się proroctwa o Mesjaszu, który miał przyjść, a o którym mówił Mojżesz:
Ks. Powt. Prawa 18:15-18, BW
(15) Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. … (18) Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę.

Tym zapowiedzianym prorokiem jest Pan Jezus, który głosił, że modlić się i przychodzić do Ojca mamy tylko w jego imieniu.

Prawdziwi prorocy głosili przebaczenie grzechów w Jezusie
Dzieje 10: (40) Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. (41) Nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. (42) Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. (43) O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego.

Nauczanie apostołów

Piotr głosił, że zbawienie jest tylko w Jezusie:
Dzieje 4:12 I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Paweł głosił, że Jezus jest jedynym pośrednikiem do Ojca
1 Tym 2: (5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, (6) który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie.

Jan pisze, że Jezus jest naszym Orędownikiem do Ojca
1 List Jana 2: (1) Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. (2) On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.

Jezus pośrednikiem nowego przymierza
Hebr 9: (12) wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. (13) Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, (14) o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. (15) I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. (16) Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził; (17) bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. (18) Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi.

W świetle Biblii pośrednictwo Marii i świętych nie ma racji bytu
Patrząc na ten obfity materiał z Pisma Świętego pokazujący jednoznacznie, że Jezus jest jedynym pośrednikiem do Ojca w niebie, dziwić może fakt, że w katolicyzmie ustanowiono innych pośredników, jak Maria czy święci, przy czym Jan Paweł II ustanowił ich ok. 2000, więcej niż wszyscy papieże razem wzięci w ostatnich 500 latach. Po jego śmierci hierarchowie zaczęli zachęcać wiernych, aby modlili się do zmarłego JP2.
Zobacz: Katolicy modlą się do zmarłego Jana Pawła 2

Komentarzy 5 to “Jezus jedynym pośrednikiem i orędownikiem do Ojca”

 1. Jeżeli Jeszua żyd z Nazaretu, jest ostatecznym przesłaniem jak to nazwałeś Boga do ludzi, jak ludzie wierzący powinni traktować Biblię, jej kanon? czy tak jak pisał o niej Saul z Tarsu w liście do swojego przyjaciela Tymoteusza ( 2 Tym. 3:16,17)? Jeżeli tak to jaką rzeczywiście wartość w świetle etyki moralności może mieć ta książka?

 2. dexi said

  Gdzieś to już napisałem u ciebie na blogu, że choć może ci się wydawać, to są oni tylko pośrednikami. Są grupy modlitewne, które organizują się by modlić się za księży. Składają oni przyrzeczenie, że będą się modlić aż ostatnia osoba z grupy umrze. Wierzą, że jeśli którakolwiek z tych osób umrze, będzie ona kontynuowała swoją modlitwę po śmierci.

  Ufam, że święci znajdują się bliżej Boga niż ty byłbyś w stanie być tu na ziemi. Są pomocnymi orędownikami, ale to nie oznacza, że modlitwy do nich są ważniejsze od wiary w Chrystusa. To byłoby sprzeczne z naukami Kościoła.

  Nie podoba mi się twój styl pracy: stawiasz tezę, udowadniasz ją w dziwny sposób (bezkrytyczny) i czekasz, aż ktoś odpowie i będzie próbował ją (twoją tezę) obalić. Następnie na wszelkie możliwe sposoby próbujesz udowodnić, że ta osoba (zawsze katolik) się myli, a tylko twoja prawda jest „najprawdziwsza”.

  • Bachus said

   Dexi, niestety, gdy chodzi o wiarę i nauki Jezusa, katolik najczęściej się myli, to smutna prawda lecz prawdziwa.

   Każdy szczerze wierzący katolik, jeśli jego serce jest otwarte na głos Ducha Świętego, i nie da go zagłuszyć indoktrynizacją i straszakami rzymskich biskupów i nauczycieli (bo to oni nieprawdopodobnie namieszali w co katolik teraz wierzy), rozpozna prawdę i sens słów Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (Ew. Jana 14:6). Pozna, że żaden pośrednik, orędownik i święty nie jest jej potrzebny, w żadnej sprawie wiary. Nie są jej potrzebni, tym bardziej Chrystusowi w Jego stawienniczej służbie przez Ojcem. Jeśli jakikolwiek kapłan podsuwa nam jakiegokolwiek innego orędownika i pośrednika, aby wstawiał się za nami u Boga, w jakiejkolwiek sprawie życia i wiary, możemy być pewni o jego służbie – nawet nieświadomej – nie Chrystusowi i Bogu, lecz innemu bogu. Jedyną drogą prowadzącą do Boga jest Chrystus, na tej drodze nie ma miejsca dla innych orędowników, świętych, pośredników i pocieszycieli, gdyż całą drogę wypełnia Chrystus, Jego miłość i łaska, które obejmują każdą najmniejszą sprawę i troskę chrześcijanina. Jeśli na tę drogę wchodzi inna osoba, to wierzący w Chrystusa może być pewien, że to intruz i wysłannik innego „pana”, którego rolą jest odciągniecie nas od Chrystusa. Miłości Chrystusa nic i nikt nie jest w stanie ubogacić, nikt i nic nie jest w stanie wzbogacić Jego łaskę, ani dodać mocy Jego wstawiennictwu. Dla Boga, wstawiennictwo Jego Syna jest wystarczające i doskonałe. Pośrednicy i orędownicy, których do nieba „wysłali” biskupi i nauczyciele rzymskiego kościoła, aby wołali przed Bogiem z Chrystusem o łaski i błogosławieństwa dla ludzi na ziemi, zostali tam wysłani daremnie, ponieważ jedyne miejsce jakie w niebie wyznaczono dla tej służby, zostało zajęte przez Chrystusa. Chrystus jest „drogą, prawdą i życiem”. Tylko Jego droga prowadzi do prawdy, tylko Jego prawda daje życie. Nie ma innych drzwi, innego imienia, przez które wiara chrześcijanina odnajduje drogę do nieba, do wiecznego życia i do tronu Boga: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie” (Jan 10:7-9). I przyjęcie tej prawdy o Chrystusie, który jest jedyną osobą potrzebną chrześcijaninowi we wszystkich sprawach jego życia, oraz przed Bogiem, wyzwoli każdą osobę, która Mu zaufa i będzie wierna Jego nauce: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Ew.Jana 8:32-33).

   Rzymska nauka o świętych, orędownikach i pośrednikach, którzy razem z Chrystusem w niebie wstawiają się przed Bogiem za ludźmi, jest policzkiem wymierzonym Bogu Ojcu – Jego miłosierdziu, a także samemu Chrystusowi – Jego zasługom. To jest uzurpacja, i kłamstwo – tak kłamstwo – ponieważ tych orędowników przed tron Boga wysłali teolodzy katolickiej teologii. Wiara w ich wstawiennictwo przed Bogiem, jest wiarą zmarnowaną, a ich wstawiennictwo kompletnie niepotrzebne, zbędne. Nie zdajesz sobie w pełni sprawy, bądź bagatelizujesz ją, nie wiedząc czym jest zbawienie Chrystusa i o co toczy się walka szatana na ziemi – Twoi orędownicy (a dokładnie kościoła który ci ich podsuwa) odsuwają de facto w praktyce wierzących od Chrystusa i powierzeniu się całkowicie Jemu. Naprawdę nie widzisz co się dzieje, jak owi orędownicy, pośrednicy, święci, w codziennej praktyce przeciętnego katolika stali się ważniejsi od Chrystusa? Nie mów, że tego nie widzisz.

   Z Bogiem.

 3. LEARN YOUR BIBLE said

  In the O.T. we see that Moses, Abraham, and Job interceded on behalf of others… that’s mediating between God and man. We know that it is okay to ask others here on earth to pray and intercede for us…. that’s mediating between God and man. So, I think, once again, we have a situation where a passage of the Bible is being misinterpreted and misunderstood.

  There is only one mediator between God and man, the man Jesus Christ, but as members of the Body of Christ, He allows us to share in His mediation.

  Also, Scripture tells us that we have only one foundation, Jesus Christ (1 Cor 3:11); but, Scripture tells us that there is more than one foundation (Eph 2:19-20). Scripture tells us that we have only Lord, Jesus Christ (Eph 4:4-5); but, Scripture tells us there is more than one lord (Rev 19:16). Scripture tells us that we have only one Judge, Jesus Christ (James 4:12); but, Scripture tells us there is more than one judge (1 Cor 6:2).

  Contradictions in Scripture? No! Not when these passages are all properly understood in context. Jesus is the only foundation; Jesus is the only Lord; and Jesus is the only Judge. But, we are members of Jesus’ Body. Therefore, we are able, according to the graces given by Christ, to share in Jesus’ role as foundation, as lord, and as judge, and in other aspects of Christ, as well. Another example, as a father I share in God’s role as Father, by His grace. And, so also, we, and the saints in Heaven, and the angels in Heaven, can share in Christ’s role as Mediator.

 4. Precious said

  Helpful information. Lucky me I found your site by chance,
  and I’m surprised why this coincidence did not took place in advance! I bookmarked it.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: