Blog Husyty

Blog jest poświęcony ujawnianiu nadużyć papiestwa w świetle Pisma Świętego. Zgorszy tych, którzy traktują katolicyzm jako prawdziwe chrześcijaństwo. Pomoże tym, których zgorszyły praktyki i nauki katolicyzmu.

Posts Tagged ‘Wszystkie’

Tradycja Kościoła

Posted by husyta w dniu 12 Maj, 2009

Werset, na który powołują się katolicy, aby bronić nauki o przestrzeganiu Tradycji, jest zapisany w 2 Tes 2:15.

Tłumaczenie protestanckie, Biblia Warszawska (BW):
Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się czy to przez mowę, czy przez list nasz.

Tłumaczenie katolickie, Biblia Tysiąclecia (BT):
Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu.

Tekst grecki:
ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι’ ἐπιστολῆς ἡμῶν.

Kluczowym dla tematu jest greckie słowo παράδοσις, {par-ad’-os-is}, przez tłumaczy protestanckich oddane jako ‘przekazana nauka,’ natomiast katolickich jako ‘tradycja.’
Słowo to oznacza ‘treść nauki, tradycji i przepisów przekazywanych ustnie bądź pisemnie’.

Tak więc apostoł Paweł wzywa do przestrzegania pewnych nauk, zasad i tradycji, które głosili (ustnie) apostołowie, a które zostały spisane w w ewangeliach i listach apostolskich. Czytaj resztę wpisu »

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Edukacja, Ekumenia, Katolicyzm, Pismo Święte, Pismo Święte a Tradycja, Wszystkie | Otagowane: , , , , , , , | 18 Komentarzy »

Słownik protestancko – katolicki

Posted by husyta w dniu 15 marca, 2009

Czyli słów kilka o zasadniczych różnicach pomiędzy protestantyzmem a katolicyzmem

Pan Jezus modlił się, aby jego wyznawcy byli jedno, tak jak On był jedno z Bogiem Ojcem. Jako ludzie możemy mieć wspólne poglądy na różne sprawy, a mimo to nie być jedno z Jezusem, jeśli nasze poglądy są sprzeczne z jego nauczaniem. Chodzi zatem o szczególną jedność poglądów i przekonań, gdzie będziemy mieli te same poglądy, które miał Jezus.

Większość różnic pomiędzy naukami różnych kościołów wynika z różnego pojmowania podstawowych terminów dotyczących różnych doktryn. Dążenie do jedności nie będzie polegać na przeciąganiu drugiej strony na swoją, ale na odkrywaniu pierwotnego znaczenia nauki Jezusa. Im każdy z nas będzie bliżej Jezusa, tym bliżej siebie będziemy.

Jak zatem rozumiemy to, czego nauczał Jezus? Jak rozumiemy podstawowe terminy Jego nauki?

Zachęcam do spojrzenia na kluczowe terminy języka chrześcijańskiego. Postaram się je pokazać tak, jak są one rozumiane wśród protestantów (czasem z wyróżnieniem chrześcijan ewangelicznych) i katolików. Innymi słowy proponuję zredagowanie pewnego dziwnego słownika, protestancko – katolickiego, gdzie słowa czy zwroty w językach obydwu kościołów brzmią identycznie, jednak mają całkowicie inne znaczenie. To sprawia, że to samo zwiastowanie jest w tych językach rozumiane inaczej. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Apologetyka, Doktryna i dogmaty, Ekumenia, Wszystkie | Otagowane: | 16 Komentarzy »

Dlaczego Polacy nie znają Pisma Świętego?

Posted by husyta w dniu 13 marca, 2009

Odpowiedź jest bardzo prosta – bo go nie czytają. A dlaczego go nie czytają? Bo go nie szanują i nie kochają. A dlaczego go nie szanują i nie kochają? Bo tak ich nauczono. Nauczono ich, że Pismo Święte jest tylko częścią Tradycji, której to należy przestrzegać. Gdyby zrobić badania socjologiczne odnośnie czytelnictwa Biblii wśród Polaków, to obawiam się, że okazałoby się, że 99% tych, którzy uważają się za chrześcijan, nigdy nie przeczytało Nowego Testamentu, nie mówiąc o całej Biblii.
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Pismo Święte, Pismo Święte a Tradycja, Wszystkie | Otagowane: | 3 Komentarze »

Grzechy lekkie, ciężkie, powszechne i śmiertelne

Posted by husyta w dniu 13 marca, 2009

Autor: Husyta, 06.01.2009

W zrozumieniu teologii katolickiej, istnieją dwie kategorie grzechów:
1. powszechne, inaczej zwane lekkimi, oraz
2. ciężkie, zwane śmiertelnymi.
Istnieją też dwa stany duchowe człowieka:
1. ‘Stan łaski uświęcającej’, w którym znajduje się osoba ochrzczona w Kościele Rzymsko Katolickim, a która nie popełniła grzechu śmiertelnego.
2. ‘Stan grzechu śmiertelnego’, w którym znajduje się osoba, która popełniła coś, co według KRK jest grzechem śmiertelnym.

Według nauki KRK, dusza osoby będącej w ‘stanie łaski uświęcającej’ po śmierci odchodzi do czyśćca, skąd zostaje wyzwolona między innymi dzięki mszom odprawionym w jej intencji np. z inicjatywy krewnych. Jeśli idzie o duszę osoby, która umiera w ‘stanie grzechu śmiertelnego’, to po śmierci odchodzi ona do piekła i nie ma dla niej ratunku. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Edukacja, Ekumenia, Wszystkie | Otagowane: | 34 Komentarze »

Benedykt XVI wezwał do adoracji Jezusa ukrytego w hostii

Posted by husyta w dniu 13 marca, 2009

Autor: Husyta
Chciałem nawiązać do tematu obecności Jezusa w Eucharystii, który – jak zauważyłem – wywołuje najwięcej kontrowersji we wszelkich dyskusjach dotyczących relacji katolików z protestantami.

Podczas wizyty w Polsce, w przemówieniu podczas spotkania z duchowieństwem 25 maja 2006 roku, Benedykt XVI wezwał do adoracji Jezusa ukrytego w hostii.

Świat, w którym jest tak wiele hałasu, tak wiele zagubienia, potrzebuje milczącej adoracji Jezusa, ukrytego w hostii. Trwajcie w modlitwie adoracji i uczcie wiernych tej modlitwy. W niej znajdą pocieszenie i światło przede wszystkim ludzie strapieni.”

Brzmi to bardzo ładnie; mamy tutaj słowa o pocieszeniu i świetle dla ludzi strapionych, jednak popatrzmy na ten tekst przez światło słów Pana Jezusa. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Doktryna i dogmaty, Pismo Święte, Pismo Święte a Tradycja, Wszystkie | Otagowane: | 16 Komentarzy »

To jest ciało moje – literalnie czy figuratywnie

Posted by husyta w dniu 13 marca, 2009

Autor: Husyta

Biblia jest pełna figur mowy.
Kiedy czytamy jakiś tekst i interpretacja literalna nie jest możliwa ze względu na prawo tożsamości, wtedy musimy zastanowić nad tym, jaka figura mowy została użyta, w jakim celu i co miała komunikować odbiorcy, czyli jakie jest jej znaczenie.

Pan Jezus wielokrotnie posługiwał się figurami mowy.

Na przykład:

Ja jestem drzwiami, (Jan 10:7,9)
Ja jestem wodą żywą, (Jan 4)
Ja jestem chlebem żywota, (Jan 6:46,51)
Ja jestem światłością świata … (Jan 8:12, 9:5) Czytaj resztę wpisu »

Posted in Apologetyka, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Katolicyzm, Pismo Święte, Pismo Święte a Tradycja, Protestantyzm, Wszystkie | Otagowane: | 36 Komentarzy »

Jan Paweł II o mszy

Posted by husyta w dniu 13 marca, 2009

Autor: Husyta

Centralnym punktem religijności rzymsko-katolickiej jest msza. Oto jej definicja:

„Msza św., nieustająca ofiara Nowego Testamentu, w której CHRYSTUS PAN OFIAROWUJE SIĘ BOGU Ojcu w sposób bezkrwawy pod postaciami chleba i wina ZA POŚREDNICTWEM KAPŁANA. Ofiara mszalna jest odnowieniem ofiary krzyżowej Pana Jezusa”. (emf. moja).
(Ks. Marian Kowalewski, Mały Słownik Teologiczny, Księgarnia św. Wojciecha, Imprimatur Antoni Baraniak Arcybiskup Poznański, 23.XII.1959)

Papież o mszy:
W książce „Przekroczyć Próg Nadziei” (KUL, Lublin 1994) JP II tak pisze: Czytaj resztę wpisu »

Posted in Doktryna i dogmaty, Pismo Święte a Tradycja, Wszystkie | Otagowane: | 49 Komentarzy »

Jan Paweł II o tytule ‚Ojciec Święty’

Posted by husyta w dniu 13 marca, 2009

Autor: Husyta

Tytuł „Ojciec Święty” powinien się odnosić tylko do Boga Ojca.
Pan Jezus wielokrotnie zwraca się do Boga jako do swego Ojca (np. Mt 26:39,42; Jan 17), jednakże określenie „Ojciec Święty” pojawia się w Biblii tylko jeden raz, w modlitwie Pana Jezusa, kiedy zwraca się do Boga w niebie słowami „Ojcze Święty” (Jan 17:11). Czytaj resztę wpisu »

Posted in Doktryna i dogmaty, Pismo Święte a Tradycja, Wszystkie | Otagowane: | 3 Komentarze »

Jaki powinien być biskup wg apostołów Pawła i Piotra

Posted by husyta w dniu 13 marca, 2009

Autor: Husyta

Biblia ustala jasne kryteria, kto może zostać biskupem. Paweł pisze:

1 Tymoteusz
3,1 Prawdziwa to mowa: Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie.
3,2 Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel,
3,3 nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie swarliwy, nie chciwy na grosz,
3,4 który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości,
3,5 Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy kościół boży?

W liście do Tytusa mamy jeszcze jedno wymaganie:
1,9 Trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Doktryna i dogmaty, Pismo Święte a Tradycja, Wszystkie | Otagowane: | 2 Komentarze »

Kto jest Skałą Kościoła, Piotr czy Jezus

Posted by husyta w dniu 13 marca, 2009

Wiele kontrowersji powstało odnośnie tego, kto jest skałą, na której zbudowany jest Kościół. Kościół Rzymsko Katolicki naucza, że tą skałą jest Piotr i jego następcy.

Prymat Piotra
Dogmat o prymacie i sukcesji Piotra
został zbudowany w oparciu o werset z Mt 16:18. W przekładzie Biblii Tysiąclecia (BT) brzmi on następująco:

Otóż ja tobie powiadam: „Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.”

W oparciu o tak przetłumaczony tekst można by wnioskować, iż Skałą jest Piotr i że to na nim ma być zbudowany Kościół Jezusa Chrystusa.
Dodane w klamrach słowa [czyli Skała], nie są tłumaczeniem tekstu pierwotnego, ale narzuconą interpretacją. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Doktryna i dogmaty, Pismo Święte a Tradycja, Wszystkie | Otagowane: | 36 Komentarzy »